Polski film - svetova premiera na festivalu v Karlovych Varech
http://www.youtube.com/watch?v=fQF9nkWenNo&feature=player_embedded&noredirect=1