KVIFF den 6 - Jana Plodková uvedla Polski film

http://www.youtube.com/watch?v=MwQkfMal0ls