Polski film - svetova premiera na festivalu v Karlovych Var

http://www.youtube.com/watch?v=fQF9nkWenNo